HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   O STRATEGII

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Misja Strategii
Zasadniczym i głównym celem Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych 2013-2020 jest ograniczenie liczby wypadków oraz ograniczanie zagrożeń zawodowych skutkujących schorzeniami związanymi z pracą poprzez kształtowanie i propagowanie w społeczeństwie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dotarcie do pracodawców i ich organizacji, a także pracowników i ich organizacji, z informacją o podjętej misji zintegrowanego podejścia do ograniczania wypadków przy pracy i zagrożeń zawodowych, uwzględniającego poszczególne etapy tego procesu, różne potrzeby pracodawców i zmiany zachodzące w środowisku pracy.

aa
Zasady działania w ramach strategii
Dobrowolność – uczestnictwo w strategii jest dobrowolne, każdy z partnerów wypełnia deklarację przystąpienia, w której deklaruje zakres działań, które będzie realizował.

Partnerstwo – wszyscy partnerzy działają na zasadach równości i partnerstwa. Do udziału w planowaniu i realizacji zamierzeń zaproszono przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, organy nadzoru nad warunkami pracy, związki zawodowe, organizacje pracodawców, samorząd gospodarczy i zawodowy oraz wszystkich zainteresowanych działalnością na rzecz poprawy warunków pracy.

Szybkość działania – w ramach strategii przewiduje się uruchomienie tzw. „sieci powiązań” pomiędzy organami nadzoru.

Koordynacja – koordynację działań oraz obsługę biurową zapewnia Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu.

aa
Priorytetowe obszary działania
Wyniki kontroli inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu w latach 2010-2012 wskazują na konieczność podejmowania działań głównie w:

• mikro i małych zakładach ze względu statystycznie najwyższe wskaźniki wypadków w pracy,
• przetwórstwie przemysłowym (szczególnie obróbka drewna, metali, produkcja spożywcza) w zakresie ograniczania zagrożeń zawodowych,
• firmach budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy na wysokości,
• transporcie i składowaniu,
• pracach w rolnictwie,
• firmach zatrudniających pracowników z niewielkim stażem i tych po 50 roku życia,
• zakładach których pracownicy narażeni są na hałas, pyły i czynniki chemiczne.

aa
Realizacja Strategii
Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu powołuje Komisję ds. Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych 2013-2020 jako organ konsultacyjno-doradczy. Do zadań Komisji należy inicjowanie, realizowanie i monitorowanie działań w ramach Strategii. W skład Komisji wchodzą, na zaproszenie Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu, przedstawiciele działających na terenie Województwa Wielkopolskiego organów nadzoru nad warunkami pracy, organów administracji rządowej i samorządowej, organizacji pracodawców, związków zawodowych, samorządów gospodarczych i zawodowych, stowarzyszeń i innych organizacji, których statutowym zadaniem jest ochrona pracy.

aa
Planowane działania WSOZZ

aa
Rodzaje podejmowanych działań
Skuteczne przeciwdziałanie wypadkom przy pracy musi charakteryzować się trwałością, efektywnością oraz szybkością podejmowanych działań. Aby to osiągnąć w ramach strategii przewidujemy podejmowanie działań długofalowych oraz doraźnych.

mk
DOKUMENT PROGRAMOWY WIELKOPOLSKIEJ STRATEGII OGRANICZANIA ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH 2013 – 2020
Do pobrania: Dokument programowy

aa
Banery dla partnerów WSOZZ

aa
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO WSOZZ
Do pobrania: Deklaracja

aa
PROPOZYCJA DO PLANU DZIAŁANIA WSOZZ

aa
R E G U L A M I N Komisji Ograniczania Zagrożeń Zawodowych
Do pobrania: Regulamin

aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
Ostatnia modyfikacja: 01.10.2019 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews